Aktualności
Sie 24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz wychowanków do NPS „Promyk Słońca” w Staszowie i OREW w Staszowie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

dowóz wychowanków do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie

i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021.

 

1) Nazwa Zamawiającego, adres, numer telefonu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

Rytwiańska 23, 28-200 Staszów

tel. 15 864 37 09

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dowozu wychowanków do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów i  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie ul. Langiewicza 15, 28-200 Staszów w roku szkolnym 2020/2021.

 

Świadczenie usługi dowozu będzie obejmowało 2 kursy dziennie:

– z miejsca zamieszkania wychowanków   do  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów i do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie ul. Langiewicza 15, 28-200 Staszów,

– z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie ul. Langiewicza 15, 28-200 Staszów do miejsca zamieszkania wychowanków.

3) Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Dowóz będzie odbywał się w dni pracy  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów i  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie ul. Langiewicza 15, 28-200 Staszów od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Planowana trasa dowozu: Witowice – Kolonia Gorzków – Wierzbka – Przyborowice – Staszów i Staszów – Przyborowice – Wierzbka – Kolonia Gorzków – Witowice.

Dowóz będzie rozliczany na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów.

4) Termin płatności

Po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 7 dni Wykonawca wystawiać będzie na rzecz Zamawiającego fakturę. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego dokumentu zobowiązuje się do przekazania środków na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe w terminie do 14 dni.

5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena – 100%

6) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10.00 w biurze PSONI Koło w Staszowie ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie wg niżej podanego wzoru:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Staszowie

Oferta na:

Dowóz  wychowanków do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021.

 

7) Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie składanych ofert:

Aneta Chynek  tel. 15 8643709

8) Klauzula informacyjna:

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@staszow.psouu.org
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru Wykonawcy na dowóz wychowanków do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ,,Promyk Słońca” w Staszowie i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Ma Pani/Pan prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w ogłoszonym postępowaniu ofertowym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Skip to content