Aktualności
sie 12

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dowóz beneficjentów projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV” (I okres finansowania)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

dowóz beneficjentów projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV” (I okres finansowania)

 

 

1) Nazwa Zamawiającego, adres, numer telefonu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

Rytwiańska 23, 28-200 Staszów

tel. 15 864 37 09

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi dowozu beneficjentów projektu do Klubu Terapeutycznego, Kurozwęki ul. Szydłowska 10, 28-200 Staszów.

Świadczenie usługi dowozu będzie obejmowało 2 kursy dziennie (średnio 50 km/dzień):

– z miejsca zamieszkania beneficjentów  do Klubu Terapeutycznego, Kurozwęki ul. Szydłowska 10, 28-200 Staszów.

– z Klubu Terapeutycznego, Kurozwęki ul. Szydłowska 10, 28-200 Staszów do miejsca zamieszkania beneficjentów.

3) Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Dowóz będzie odbywał się w dni pracy Klubu Terapeutycznego, tj.  od 1 września 2022 r. do 28 marca 2023 r. średnio 17 dni w miesiącu zgodnie z harmonogramem dowozu sporządzonym do 27 dnia miesiąca poprzedzającego dowóz.

Trasa dowozu będzie wynosiła średnio 50 km dziennie. Dowóz będzie rozliczany ryczałtem.

4) Termin płatności

Po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 7 dni Wykonawca wystawiać będzie na rzecz Zamawiającego fakturę. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego dokumentu zobowiązuje się do przekazania środków na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe w terminie do 14 dni.

5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena – 100%

6) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2022 r. do godz. 10.00 w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie wg niżej podanego wzoru:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

Oferta na:

Dowóz  beneficjentów projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV”

 7) Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie składanych ofert:

Aneta Chynek tel. 15 864  37 09

8) Klauzula informacyjna:

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@staszow.psouu.org
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru Wykonawcy na dowóz beneficjentów projektu ,,Klub Terapeutyczny szansą na aktywność – edycja IV”.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Ma Pani/Pan prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w ogłoszonym postępowaniu ofertowym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które  opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Skip to content